Pojęcie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest bardzo ważną instytucją zwłaszcza dla osób, które posiadają w banku lokaty i konta oszczędnościowe, na jakich mają dosyć dużą kwotę pieniędzy. BFG jest instytucją jaka gwarantuje depozyty banków działających w Polsce. Jest to instytucja jaka świadczy również pomoc w stosunku do tych instytucji bankowych jakim grozi upadłość. Bankowy Fundusz Gwarancyjny powstał na mocy ustawy o BFG z dnia 14 grudnia 1994 roku. Od roku 2016 BFG regulowany jest poprzez ustawę o BFG z 2016 roku.

Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma spełniać trzy podstawowe zadania. Po pierwsze ma on gwarantować środki pieniężne jakie są zgromadzone w bankach, które podlegają obowiązkowemu systemowi gwarantowania do wysokości jaka została określona ustawą. Taka wysokość obecnie wynosi 100 000 euro. Drugim zadaniem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest udzielenie pomocy finansowej tym bankom, które znalazły się w na tyle trudnej sytuacji finansowej, która grozi utratą wypłacalności. Ma on również za zadanie wspierać proces, który polega na łączeniu banków jakie są zagrożone z bankami, które są silniejszymi jednostkami bankowymi. Trzecim z zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest analizowanie i gromadzenie informacji o bankach jakie tym systemem gwarantowania są objęte. Jest wiele różnych źródeł finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Podstawowym z nich są obowiązkowe opłaty roczne jakich muszą dokonywać banki, które są objęte systemem gwarantowania. Fundusz zasilają również kwoty pochodzące od podmiotów jakie ten fundusz obejmuje. Fundusz udziela również pożyczek, które są jednym z ważniejszych źródeł finansowania BFG. Do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego trafiają również środki jakie zostały uzyskane w ramach pomocy zagranicznej, jak również dotacje udzielone z budżetu państwa i środki z kredytów udzielanych przez Narodowy Banko Polski. Fundusz Gwarancyjny ma za zadanie zapewnić deponentom, że zostaną im wypłacone środki zgromadzone w banku do wysokości 100 000 euro, w sytuacji, kiedy nie będą one udostępnione przez bank w jakim zostały zdeponowane. Jeżeli chodzi o limit objęty gwarancją, polega to na tym, że jeżeli mamy założoną lokatę bankową na kwotę do 100 tysięcy euro, lub taką sumę mamy na naszym koncie bankowym, to w sytuacji upadłości banku, cała ta kwota objęta jest gwarancją i zostanie nam zwrócona. Wybierając bank zawsze trzeba sprawdzać, czy jest on w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.